TERMS AND CONDITIONS

Algemene Voorwaarden

Stay At Spot

Effectieve Datum: 14 april 2020

Over Stay At Spot

Stay At Spot is een platform waar jonge professionals, (inter)nationale studenten en alle tussenliggende variaties op een georganiseerde manier op zoek kunnen naar huisvesting.
Op onze website worden verschillende ‘Spots’ aangeboden. Als u aangeeft in aanmerking te willen komen voor deze ‘Spots’, wordt u doorgestuurd naar www.TheNextBid.com.
TheNextBid is een online tool waar u uw interesse in een woning kenbaar kunt maken. TheNextBid hanteert eigen Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunt u hier vinden.

Algemeen

Op het gebruik van www.StayAtSpot.nl zijn de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en alle andere aanvullende of regelgevende documenten die zijn, of nog worden, gepubliceerd op de website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van een van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van de services van Stay At Spot.
Stay At Spot behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden, alsmede één van de andere gepubliceerde documenten, te wijzigen. De gewijzigde versie zal vanaf het moment van inwerkingtreden van toeppassing zijn. Wanneer u na de wijziging gebruik blijft maken van Stay At Spot, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Toepassing van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden strekken tot alle functies van de website en alle andere diensten die door Stay At Spot worden aangeboden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Stay At Spot is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website. Dit geldt tevens voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Stay At Spot is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de website worden aangeboden.
Stay At Spot garandeert niet dat de aangeboden informatie op de website up-to-date, compleet en/of accuraat is. Aanvullend kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.
Indien u twijfelt over de correctheid van aangeboden informatie, kunt u altijd contact opnemen met het mailadres questions@stayatspot.com of via https://www.stayatspot.com/contact/.
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

General Terms and Conditions

Stay At Spot

Effective Date: April 14, 2020

About Stay At Spot

Stay At Spot is a platform which can be used by young professionals, (inter) national students and all intermediate variations. Stay At Spot was set up to be an organized way to easily find housing.
Various “Spots” are offered on our website. If you indicate that you wish to be eligible, you will be redirected to www.TheNextBid.com.
TheNextBid is an online tool where you can express your interest in housing. TheNextBid uses its own General Terms and Conditions. You can find these General Terms and Conditions here.

General

The use of https://www.StayAtSpot.nl is subject to the General Terms and Conditions, the Privacy Policy and all other additional or regulatory documents that have been or will be published on the website. If you do not agree with the content of one of these documents, you should not use the services of Stay At Spot.
Stay At Spot reserves the right to change these General Terms and Conditions, as well as one of the other published documents. The modified version will apply from the moment of entry into force. If you continue to use Stay At Spot after the change, this implies that you irrevocably accept these changes. It is therefore wise to regularly consult the General Terms and Conditions.

Application of the General Terms and Conditions

The General Terms and Conditions cover all functions of the website and all other services offered by Stay At Spot. Deviations are only valid if they have been explicitly agreed with you in writing.

Liability and indemnity

Stay At Spot is not liable for damage resulting from the use of the content of its website. This also applies to all damage resulting from or related to the use or impossibility thereof, of material that is available on the website or that is obtained via cookies. Stay At Spot is not liable for damage resulting from the use of services and/or information from third parties that are offered via the website.
Stay At Spot does not guarantee that the information offered on the website is up-to-date, complete and/or accurate. In addition, it cannot be guaranteed that this information is free of errors, defects and/or viruses.
If you have any doubts about the correctness of the information provided, you can always contact the address questions@stayatspot.com or via https://www.stayatspot.com/contact/.
Dutch law applies to these Terms and Conditions.